Hellenica excerpt, III.iv.13-16

In Greek:

καὶ τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἀσφαλῶς διεπορεύετο:
And in other time(s) he traveled through safely:

οὐ πόρρω δ᾽ ὄντος Δασκυλείου,
being not from from Daskyleium,

προϊόντος αὐτοῦ οἱ ἱππεῖς ἤλαυνον ἐπὶ λόφον τινά,
the cavalry riding out in front, up to a certain hill,

ὡς προΐδοιεν τί τἄμπροσθεν εἴη.
to look forward at what might be in front (of them).

κατὰ τύχην δέ τινα καὶ οἱ τοῦ Φαρναβάζου ἱππεῖς
By chance also some of Pharnabazus cavalry,

οἱ περὶ Ῥαθίνην καὶ Βαγαῖον τὸν νόθον ἀδελφόν,
those of Rathines and Bagaios his bastard brother,

ὄντες παρόμοιοι τοῖς Ἕλλησι τὸν ἀριθμόν,
being the same in number as the Greeks,

πεμφθέντες ὑπὸ Φαρναβάζου ἤλαυνον καὶ οὗτοι ἐπὶ τὸν αὐτὸν τοῦτον λόφον.
sent by Pharnabazus, they rode out and also came to the very same hill.

ἰδόντες δὲ ἀλλήλους οὐδὲ τέτταρα πλέθρα ἀπέχοντας,
Seeing each other not four plethra (400 feet) apart,

τὸ μὲν πρῶτον ἔστησαν ἀμφότεροι,
at first they ἔστησαν each other,

οἱ μὲν Ἕλληνες ἱππεῖς ὥσπερ φάλαγξ ἐπὶ τεττάρων παρατεταγμένοι,
The Greek horsemen formed four deep, like a phalanx,

οἱ δὲ βάρβαροι τοὺς πρώτους οὐ πλέον ἢ εἰς δώδεκα ποιήσαντες,
while the barbarians made a front line not more than about twelve (wide),

τὸ βάθος δ᾽ ἐπὶ πολλῶν.
but a depth of many (men).

ἔπειτα μέντοι πρόσθεν ὥρμησαν οἱ βάρβαροι.
And then, however, the barbarians charged first.

14. ὡς δ᾽ εἰς χεῖρας ἦλθον,
They (the barbarians) came on, as to get close,

ὅσοι μὲν τῶν Ἑλλήνων ἔπαισάν τινας,
whoever of the Greeks struck someone(s),

πάντες συνέτριψαν τὰ δόρατα,
all broke (συνέτριψαν) their spears,

οἱ δὲ Πέρσαι κρανέϊνα παλτὰ ἔχοντες ταχὺ δώδεκα μὲν ἱππέας, δύο δ᾽ ἵππους ἀπέκτειναν.
but the Persians having cornel-wood (κρανέϊνα) javelins, quickly killed twelve of the horsemen and two of the horses.

ἐκ δὲ τούτου ἐτρέφθησαν οἱ Ἕλληνες ἱππεῖς.
At this, the Greek horsemen turned and fled.

βοηθήσαντος δὲ Ἀγησιλάου σὺν τοῖς ὁπλίταις,
But Agesilaos coming to their aid with the hoplites,

πάλιν ἀπεχώρουν οἱ βάρβαροι,
this time the barbarians pulled away

καὶ [Περσῶν] εἷς αὐτῶν ἀποθνῄσκει.
and one of them [Persians] was killed.

15. γενομένης δὲ ταύτης τῆς ἱππομαχίας,
This cavalry-battle happening,

θυομένῳ τῷ Ἀγησιλάῳ τῇ ὑστεραίᾳ ἐπὶ προόδῳ ἄλοβα γίγνεται τὰ ἱερά.
Agesilaos sacrificing the next day, with a view to an advance (ἐπὶ προόδῳ), ‘missing a lobe of the liver’ (ἄλοβα) were the sacrificial victims.

τούτου μέντοι φανέντος στρέψας ἐπορεύετο ἐπὶ θάλατταν.
this sign having presented itself, he turned around and marched towards the sea.

γιγνώσκων δὲ ὅτι εἰ μὴ ἱππικὸν ἱκανὸν κτήσαιτο,
Realizing that unless he acquired a sufficient cavalry force,

οὐ δυνήσοιτο κατὰ τὰ πεδία στρατεύεσθαι,
he would not be able to campaign across the plains,

ἔγνω τοῦτο κατασκευαστέον εἶναι,
knowing that he must prepare for this,

ὡς μὴ δραπετεύοντα πολεμεῖν δέοι.
so that he would not have to wage “skulking” ( δραπετεύοντα – guerilla, ‘hit-and-run’) war.

καὶ τοὺς μὲν πλουσιωτάτους ἐκ πασῶν τῶν ἐκεῖ πόλεων ἱπποτροφεῖν κατέλεξε:
He enlisted (κατέλεξε) the richest men of the cities there to raising horses (ἱπποτροφεῖν):

προειπὼν δέ,
and proclaiming,

ὅστις παρέχοιτο ἵππον καὶ ὅπλα καὶ ἄνδρα δόκιμον,
whoever might furnish a horse and armor and a competent man,

ὅτι ἐξέσται αὐτῷ μὴ στρατεύεσθαι,
that it would be possible for him (that one) not to campaign/serve,

ἐποίησεν οὕτω ταῦτα συντόμως πράττεσθαι
in this way he (A.) made these arrangements to be speedily effected

ὥσπερ ἄν τις τὸν ὑπὲρ αὑτοῦ ἀποθανούμενον προθύμως ζητοίη.
as when anyone enthusiastically seeks someone (else) to die for him.

16.
ἐκ δὲ τούτου ἐπειδὴ ἔαρ ὑπέφαινε,
At this, then, at the first appearance of spring,

συνήγαγε μὲν ἅπαν τὸ στράτευμα εἰς Ἔφεσον:
he gathered his entire army at Ephesus:

ἀσκῆσαι δ᾽ αὐτὸ βουλόμενος ἆθλα προύθηκε
wanting to train (the troops) he offered prizes

ταῖς τε ὁπλιτικαῖς τάξεσιν, ἥτις ἄριστα σωμάτων ἔχοι,
for the hoplites’ division, which might have the fittest bodies,

καὶ ταῖς ἱππικαῖς, ἥτις κράτιστα ἱππεύοι:
and for the cavalry, whichever the best horseanship:

καὶ πελτασταῖς δὲ καὶ τοξόταις ἆθλα προύθηκεν,
and for the peltasts and the archers he also set up contests,

ὅσοι κράτιστοι πρὸς τὰ προσήκοντα ἔργα φανεῖεν.
whoever showed themselves best in their respective duties.

ἐκ τούτου δὲ παρῆν ὁρᾶν
From that point one might have seen

τὰ μὲν γυμνάσια πάντα μεστὰ ἀνδρῶν τῶν γυμναζομένων,
all the gymnasia full of men exercising,

τὸν δ᾽ ἱππόδρομον τῶν ἱππαζομένων,
the hippodrome (full of men) running their horses,

τοὺς δὲ ἀκοντιστὰς καὶ τοὺς τοξότας μελετῶντας.
and the javelin-men and archers practicing.