Hellenica excerpt, III.iv.25-29

[25] ὅτε δ᾽ αὕτη ἡ μάχη ἐγένετο,
When this battle took place,

Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν ὤν:
Tissaphernes was in Sardis:

ὥστε ᾐτιῶντο οἱ Πέρσαι προδεδόσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ.
so that the Persians accused him of abandoning (the army).

γνοὺς δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Περσῶν βασιλεὺς Τισσαφέρνην αἴτιον εἶναι τοῦ κακῶς φέρεσθαι τὰ ἑαυτοῦ,
and the Persian king himself, thinking Tissaphernes to be responsible for the bad turn of his affairs,

Τιθραύστην καταπέμψας ἀποτέμνει αὐτοῦ τὴν κεφαλήν.
dispatched Tithraustes to cut off his head.

τοῦτο δὲ ποιήσας ὁ Τιθραύστης πέμπει πρὸς τὸν Ἀγησίλαον πρέσβεις λέγοντας:
This done, Tithraustes sent ambassadors to Agesilaos saying:

Ὦ Ἀγησίλαε, ὁ μὲν αἴτιος τῶν πραγμάτων καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν ἔχει τὴν δίκην:
“O, Agesilaos, the one responsible for these troubles of yours and ours has been punished:

βασιλεὺς δὲ ἀξιοῖ σὲ μὲν ἀποπλεῖν οἴκαδε,
So the King would think it fit that you sail homewards,

τὰς δ᾽ ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεις αὐτονόμους οὔσας τὸν ἀρχαῖον δασμὸν αὐτῷ ἀποφέρειν.
and the cities in Asia be autonomous, paying him the customary tribute.”

[26] ἀποκριναμένου δὲ τοῦ Ἀγησιλάου ὅτι οὐκ ἂν ποιήσειε ταῦτα ἄνευ τῶν οἴκοι τελῶν,
Agesilaos replied that he could not do this without the authorities at home,

Σὺ δ᾽ ἀλλά, ἕως ἂν πύθῃ τὰ παρὰ τῆς πόλεως,
“But you, until you hear about this from the city (Sparta),

μεταχώρησον, ἔφη, εἰς τὴν Φαρναβάζου,
could withdraw, he (T.) said, into Pharnabazos’ domain,

ἐπειδὴ καὶ ἐγὼ τὸν σὸν ἐχθρὸν τετιμώρημαι.
since I have punished your enemy.”

Ἕως ἂν τοίνυν, ἔφη ὁ Ἀγησίλαος, ἐκεῖσε πορεύωμαι,
“Well then,” said Agesilaos, “until I get there,

δίδου δὴ τῇ στρατιᾷ τὰ ἐπιτήδεια.
give me provisions for the army.”

ἐκείνῳ μὲν δὴ ὁ Τιθραύστης δίδωσι τριάκοντα τάλαντα:
For this (purpose) then Tithrausttes gave (him) thirty talents:

ὁ δὲ λαβὼν ᾔει ἐπὶ τὴν Φαρναβάζου Φρυγίαν.
and he, taking (the money) went up to Pharnabazos’ Phrygia.

[27] ὄντι δ᾽ αὐτῷ
And when he was

ἐν τῷ πεδίῳ τῷ ὑπὲρ Κύμης
in the plain beyond Kyme

ἔρχεται
there came (orders)

ἀπὸ τῶν οἴκοι τελῶν
from the authorities at home

ἄρχειν καὶ τοῦ ναυτικοῦ ὅπως γιγνώσκοι
to command also the navy however he thought (best)

καὶ καταστήσασθαι ναύαρχον ὅντινα αὐτὸς βούλοιτο.
and to appoint nauarch whoever he might wish.

τοῦτο δ᾽ ἐποίησαν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοιῷδε λογισμῷ,
And the Lacedaimonians did this, by the following reasoning,

ὡς, εἰ ὁ αὐτὸς ἀμφοτέρων ἄρχοι,
if he himself were to command both,

τό τε πεζὸν πολὺ ἂν ἰσχυρότερον εἶναι,
both the infantry would be very much stronger,

καθ᾽ ἓν οὔσης τῆς ἰσχύος ἀμφοτέροις,
the strength of both being under one man,

τό τε ναυτικόν, ἐπιφαινομένου τοῦ πεζοῦ ἔνθα δέοι.
and (so would) the navy, by the appearance of the infantry where needed.

[28] ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἀγησίλαος,
Hearing this, Agesilaos,

πρῶτον μὲν ταῖς πόλεσι παρήγγειλε ταῖς ἐν ταῖς νήσοις καὶ ταῖς ἐπιθαλαττιδίοις
first passed orders for the cities on the islands and on the coast (of Asia Minor)

τριήρεις ποιεῖσθαι ὁπόσας ἑκάστη βούλοιτο τῶν πόλεων.
to build triremes, as many as each of the cities wanted.

καὶ ἐγένοντο καιναί,
and they dedicated (launched)

ἐξ ὧν αἵ τε πόλεις ἐπηγγείλαντο καὶ οἱ ἰδιῶται ἐποιοῦντο χαρίζεσθαι βουλόμενοι,
from the cities so instructed and from those persons wishing to express gratitude,

εἰς εἴκοσι καὶ ἑκατόν.
about one hundred and twenty.

[29] Πείσανδρον δὲ τὸν τῆς γυναικὸς ἀδελφὸν ναύαρχον κατέστησε,
And he appointed Peisandros, the brother of his wife, nauarch,

φιλότιμον μὲν καὶ ἐρρωμένον τὴν ψυχήν,
on the one hand, ambitious and stoutly spirited,

ἀπειρότερον δὲ τοῦ παρασκευάζεσθαι ὡς δεῖ.
but inexperienced in the operations as was needed.

καὶ Πείσανδρος μὲν ἀπελθὼν τὰ ναυτικὰ ἔπραττεν:
And Peisandros, on his arrival, managed the navy;

δ᾽ Ἀγησίλαος, ὥσπερ ὥρμησεν, ἐπὶ τὴν Φρυγίαν ἐπορεύετο.
while Agesilaos, as he had started, went up to Phrygia.