χωρεω in composition

One of the most flexible Greek verbs, χωρεω, “to give place, to make room,” is used in composition with many different prefixes (prepositions) to create interesting, useful verbs.

ανα-χωρεω

συν-χωρεω