Hellenica excerpt, III.v.6-10

[6] οὕτω δὲ γιγνωσκούσης τῆς πόλεως τῶν Λακεδαιμονίων φρουρὰν μὲν οἱ ἔφοροι ἔφαινον,
Thus understanding the city of the Lacedaimonians, the ephors declared war,

Λύσανδρον δ᾽ ἐξέπεμψαν εἰς Φωκέας καὶ ἐκέλευσαν αὐτούς τε τοὺς Φωκέας ἄγοντα παρεῖναι καὶ Οἰταίους καὶ Ἡρακλεώτας καὶ Μηλιέας καὶ Αἰνιᾶνας εἰς Ἁλίαρτον.
and they sent Lysander into Phocis and ordered him to bring to Haliartos those Phocians who were present, as well as the Oitaens and the Heracleots and the Malians and the Ainianians.

ἐκεῖσε δὲ καὶ Παυσανίας, ὅσπερ ἔμελλεν ἡγεῖσθαι,
and thence also Pausanias, as he was about to take command,

συνετίθετο παρέσεσθαι εἰς ῥητὴν ἡμέραν,
agreed to appear on the appointed day,

ἔχων Λακεδαιμονίους τε καὶ τοὺς ἄλλους Πελοποννησίους.
with both the Lacedaimonians and the other Peloponnesians.

καὶ ὁ μὲν Λύσανδρος τά τε ἄλλα τὰ κελευόμενα ἔπραττε καὶ προσέτι Ὀρχομενίους ἀπέστησε Θηβαίων.
And Lysander carried out both his other orders, and besides caused the Ochomenians to revolt against the Thebans.

[7] ὁ δὲ Παυσανίας, ἐπεὶ τὰ διαβατήρια ἐγένετο αὐτῷ,
Pausanias, when he got favorable omens for passage,

καθεζόμενος ἐν Τεγέᾳ τούς τε ξεναγοὺς διέπεμπε καὶ τοὺς ἐκ τῶν περιοικίδων στρατιώτας περιέμενεν.
taking up position (καθεζόμενος) in Tegea, sent across/ahead his officers, but waited for the perioikioi solders.

ἐπεί γε μὴν δῆλον τοῖς Θηβαίοις ἐγένετο ὅτι ἐμβαλοῖεν οἱ Λακεδαιμόνιοι εἰς τὴν χώραν αὐτῶν,
And when it became clear to the Thebans that the Lacedaimonians would invade their territory,

πρέσβεις ἔπεμψαν Ἀθήναζε λέγοντας τοιάδε.
they sent ambassadors to Athens, saying the following.

[8] ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἃ μὲν μέμφεσθε ἡμῖν ὡς ψηφισαμένων χαλεπὰ περὶ ὑμῶν ἐν τῇ καταλύσει τοῦ πολέμου,
“O men of Athens, what you reproach us for, having voted harsh measures against you at the end of the war,

οὐκ ὀρθῶς μέμφεσθε:
you are not correct in this reproach:

οὐ γὰρ ἡ πόλις ἐκεῖνα ἐψηφίσατο,
for the city did not vote this,

ἀλλ᾽ εἷς ἀνὴρ εἶπεν,
but one man proposed,

ὃς ἔτυχε τότε ἐν τοῖς συμμάχοις καθήμενος.
who at that time happened to be sitting among the allies.

ὅτε δὲ παρεκάλουν ἡμᾶς οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ,
And when the Lacedaimonians summoned us against Piraeus,

τότε ἅπασα ἡ πόλις ἀπεψηφίσατο μὴ συστρατεύειν αὐτοῖς.
then the entire city voted not to campaign with them.

δι᾽ ὑμᾶς οὖν οὐχ ἥκιστα ὀργιζομένων ἡμῖν τῶν Λακεδαιμονίων,
Thus, not least because of you, the Lacedaimonians are angry with us,

δίκαιον εἶναι νομίζομεν βοηθεῖν ὑμᾶς τῇ πόλει ἡμῶν.
we think it just for you to aid our city.

[9] πολὺ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ἀξιοῦμεν, ὅσοι τῶν ἐν ἄστει ἐγένεσθε,

προθύμως ἐπὶ τοὺς Λακεδαιμονίους ἰέναι.

ἐκεῖνοι γὰρ καταστήσαντες ὑμᾶς εἰς ὀλιγαρχίαν καὶ εἰς ἔχθραν τῷ δήμῳ, ἀφικόμενοι πολλῇ δυνάμει ὡς ὑμῖν σύμμαχοι παρέδοσαν ὑμᾶς τῷ πλήθει: ὥστε τὸ μὲν ἐπ᾽ ἐκείνοις εἶναι ἀπολώλατε, ὁ δὲ δῆμος οὑτοσὶ ὑμᾶς ἔσωσε.

[10] καὶ μὴν ὅτι μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, βούλοισθ᾽ ἂν τὴν ἀρχὴν ἣν πρότερον ἐκέκτησθε ἀναλαβεῖν πάντες ἐπιστάμεθα: τοῦτο δὲ πῶς μᾶλλον εἰκὸς γενέσθαι ἢ εἰ αὐτοὶ τοῖς ὑπ᾽ ἐκείνων ἀδικουμένοις βοηθοῖτε; ὅτι δὲ πολλῶν ἄρχουσι, μὴ φοβηθῆτε, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον διὰ τοῦτο θαρρεῖτε, ἐνθυμούμενοι ὅτι καὶ ὑμεῖς ὅτε πλείστων ἤρχετε, τότε πλείστους ἐχθροὺς ἐκέκτησθε. ἀλλ᾽ ἕως μὲν οὐκ εἶχον ὅποι ἀποσταῖεν, ἔκρυπτον τὴν πρὸς ὑμᾶς ἔχθραν: ἐπεὶ δέ γε Λακεδαιμόνιοι προύστησαν, τότε ἔφηναν οἷα περὶ ὑμῶν ἐγίγνωσκον.